Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Żłobka w Karczmiskach określa:

1) organizację Żłobka,
2) zasady funkcjonowania,
3) zakres działania kierownictwa Żłobka i poszczególnych stanowisk pracy,
4) zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
5) tryb kontroli.

§ 2

Żłobek w Karczmiskach jest wyodrębnioną, budżetową jednostką organizacyjną gminy, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

§ 3

Żłobek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

II ZASADY FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA

§ 4

1. Żłobek sprawuje opiekę wychowawczo – edukacyjną nad dziećmi w wieku od 20 – tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.
2. Żłobek dysponuje 32 miejscami dla dzieci.
3. Żłobek funkcjonuje przez cały rok przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Dobowy czas pracy wynosi 10 godzin (700-1700) i ustalony jest przez Dyrektora .
4. Organizacja dnia pracy placówki (w tym godzin posiłków i czynności opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych) określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora
z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych i możliwości psychofizycznych dzieci.
5. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:

tabela

* wg potrzeb rodziców / opiekunów – może być inny czas przyjęcia dziecka.
6. Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi w wymiarze do 10 godzin dziennie.
7. Żłobek organizuje zajęcia adaptacyjne w okresie poprzedzającym podpisanie umowy
o korzystanie z usług żłobka, mające na celu zapoznanie dzieci i rodziców
z placówką. Są to zajęcia, w trakcie których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Oswajają
się z nowymi koleżankami i kolegami, z opiekunkami oraz z nowym otoczeniem. Są to zajęcia jedynie z zapłatą za posiłki jeśli z nich korzysta uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia adaptacyjne przeprowadzane są w trzech etapach: dziecko na początku uczestniczy w zajęciach w raz z rodzicem lub opiekunem; rodzic staje się obserwatorem pracy dziecka w grupie; dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie (bez rodzica).
8. W przypadku złożenia u Dyrektora żłobka oświadczenia przez Rodziców/Opiekunów najpóźniej do dn. 30 czerwca o woli korzystania przez dziecko ze żłobka w okresie dyżuru wakacyjnego, tj. w miesiącach lipcu lub sierpniu umowa niniejsza ulega przedłużeniu na okres dyżuru, który będzie realizował żłobek.

§ 5

1. Żłobek prowadzi dokumentację organizacyjną i finansową zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
2. Żłobek zapewnia ochronę danych osobowych związanych z wykonywanymi zadaniami.

§ 6

Podstawowe zadania Żłobka:

1) zapewnienie dziecku warunków bytowania zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami, z zachowaniem wymagań lokalowych, sanitarnych
i ochrony przeciwpożarowej.
2) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, poszanowania godności osobistej oraz podmiotowego traktowania,
3) zagwarantowanie dziecku właściwej pielęgnacji i wyuczenie nawyków higienicznych,
4) codzienne prowadzenie zajęć wychowawczych i edukacyjnych z dziećmi zgodnie
z rozwojem psychomotorycznym, emocjonalnym i społecznym dziecka,
5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez prowadzenie odpowiednich zajęć z elementami edukacyjnymi uwzględniając możliwości oraz potrzeby dziecka,
6) systematyczne obserwowanie rozwoju dzieci i notowanie spostrzeżeń mających znaczenie dla ukierunkowania pracy z dzieckiem,
7) zapewnienie dzieciom odpowiedniej higieny snu i wypoczynku,
8) zapewnienie dzieciom wyżywienia zgodnego z wszystkimi obowiązującymi normami żywieniowymi odpowiednimi dla danego okresu rozwojowego,
9) bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju.

III PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW

§ 7

1. Żłobek świadczy usługi tylko zdrowym dzieciom. Dzieci chore (przeziębione, zakatarzone, kaszlące) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Pielęgniarka, opiekun mają prawo nie przyjąć chorego dziecka.
2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych w ciągu dnia, dziecko poddaje się ocenie pielęgniarskiej, zawiadamia się rodziców (opiekunów) telefonicznie i odsyła się dziecko wraz z rodzicami (opiekunami) lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Rodzice powinni powiadomić pracowników Żłobka o każdym przypadku nieobecności dziecka w placówce z powodu choroby lub z innej niż choroba przyczyny.
4. Po przyjęciu dziecka, pozostaje ono pod stałą opieką fachowego personelu przez cały okres pobytu w danym dniu, aż do odebrania przez rodziców lub inne upoważnione osoby.
5. Rodzice informowani są przez personel Żłobka o wszelkich niepokojących objawach, zachowywaniu się dziecka w placówce.
6. Zaobserwowane u dziecka sińce, inne urazy, poddaje się ocenie opiekunce/lub pielęgniarskiej. Jeżeli uzna, po konsultacji z Dyrektorem Żłobka , że urazy te mogą wskazywać na to, że są one skutkiem stosowania wobec dziecka przemocy fizycznej, molestowania seksualnego, sporządza stosowną dokumentację opatrzoną datą i podpisami: własnymi i Dyrektora Żłobka. o sporządzeniu notatki służbowej informuje się odbierającego rodzica dziecka/ opiekuna prawnego/ lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Jeżeli urazy zostaną zaobserwowane u dziecka ponownie, bądź jeżeli urazy stwierdzone po raz pierwszy i nie budzą wątpliwości w ocenie personelu żłobka, że są one przejawem przemocy, Dyrektor Żłobka obowiązany jest skierować do najbliższej jednostki policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnionego przestępstwa znęcania się nad dzieckiem.
7. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów, za ich
pisemną zgodą dziecko może być odebrane przez dorosłą osobę imiennie upoważnioną.
8. W przypadku nie odebrania dziecka przez rodzica (opiekuna) lub inną osobę upoważnioną, po zakończeniu działalności Żłobka, a także w sytuacjach nie przybycia zawiadomionej osoby lub braku kontaktu z rodzicami (opiekunami) zawiadamia się Dyrektora Żłobka o zaistniałej sytuacji. Dyrektor Żłobka lub pracownik Żłobka
z upoważnienia Dyrektora zawiadamia najbliższą jednostkę Policji.

§ 8

Dziecko korzystające z opieki żłobkowej ma prawo do:

1) korzystania ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych przez 10 godzin dziennie,
2) poszanowania godności i intymności,
3) równego traktowania,
4) nietykalności fizycznej,
5) poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów.

§ 9

1. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka, korzystającego z opieki Żłobka mają prawo do:

1) pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupach,
2) pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka.

2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci korzystających ze żłobka mogą wchodzić do sal pobytu dzieci po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem Żłobka. Rodzic winien być informowany przez personel Żłobka o potrzebie zakładania w takich przypadkach obuwia na zmianę
3. Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców:

1) w miękkie domowe obuwie, za wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym,
2) pampersy, bieliznę osobistą, środki higieny osobistej (chusteczki nawilżane),
3) jeżeli dziecko korzysta z urządzeń lub aparatów, które winno nosić także w czasie przebywania w Żłobku, rodzice mają przekazać je personelowi wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi.

4. Jeśli dziecko posiada inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego, rodzic powinni informować na bieżąco personel
o takich potrzebach, po to by w granicach możliwości zapewnić dziecku optymalne warunki opieki.
5. Rodzice mają prawo do składania skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w formie ustnej
i pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Żłobka.

§ 10

1. Przyjmowanie dzieci i odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku odbywa się na zasadach określonych postanowieniami niniejszego statutu i uchwały Nr XLII/307/14 Rady Gminy Karczmiska z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dzieci
w żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
2. W dniu przyjęcia do Żłobka rodzice /opiekunowie dziecka posiadają złożoną:

1) wypełnioną kartę zgłoszeniową dziecka do Żłobka,
2) upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niebędącą rodzicem(prawnym opiekunem dziecka),
3) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

3. Dyrektor Żłobka podpisuje z rodzicami umowę w sprawie korzystania dziecka ze Żłobka.
4. Rodzice są zobowiązani do uiszczania odpłatności związanych z pobytem dziecka
w Żłobku, w terminie i na zasadach określonych przez Dyrektora Żłobka.

§ 11

1. Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających ze Żłobka może nastąpić w przypadku rozwiązania umowy przez rodziców lub opiekunów prawnych z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, dokonanego ze skutkiem koniec tygodnia.
2. Dziecko jest skreślone z listy korzystających z usług Żłobka w przypadku, gdy:

1) nieobecność dziecka w żłobku trwa przez okres kolejnych 14 dni i Żłobek nie został powiadomiony przez rodziców/opiekunów o przyczynie nieobecności dziecka
w Żłobku,
2) dziecko często stwarza sytuacje zagrażające jego zdrowiu i bezpieczeństwu lub zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci a rodzice mimo wezwań nie podejmują współpracy z placówką, w szczególności jeżeli rodzice dziecka nie podejmują współpracy w zakresie terapii dziecka lub konsultacji psychologiczno-pedagogicznej dziecka,
3) nastąpiło zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka (gdy dziecko jest przewlekle chore).

3. W przypadku powstania zaległości w opłatach za co najmniej trzy miesiące Dyrektor żłobka ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 12

1. Do Żłobka nie wolno przynosić własnych posiłków i zabawek, a także przedmiotów wartościowych oraz zagrażających bezpieczeństwu innych dzieci (biżuteria, ostre przedmioty itp.)
2. Żłobek ubezpiecza każde dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Należna składkę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

§ 13

1. Dyrektor żłobka organizuje spotkania z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, rozwojowe dziecka.
2. Formy współpracy żłobka z rodzicami:

1) zebrania grupowe,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, opiekunkami dziecięcymi, pielęgniarką,
3) kąciki dla rodziców,
4) gazetki dla rodziców,
5) uroczystości organizowane w żłobku.

IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA ŻŁOBKA

§ 14

1. Żłobkiem kieruje Dyrektor.
2. Pracodawcą dla Dyrektora jest Żłobek w Karczmiskach. Wójt Gminy Karczmiska wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do Dyrektora Żłobka.
3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w Żłobku.
4. Dyrektor zarządza Żłobkiem i reprezentuje go na zewnątrz, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.
5. W celu realizacji zadań statutowych Żłobka, Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
6. Dyrektor Żłobka może upoważnić również inną osobę do kierowania bieżącymi pracami i reprezentowania Żłobka na zewnątrz, podczas jego nieobecności, zgodnie z zakresem udzielonego upoważnienia.
7. Funkcjonowanie Żłobka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§ 15

W Żłobku mogą występować następujące stanowiska:

1) główna księgowa,
2) opiekunki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3) pielęgniarka
4) pomoc opiekuna,
5) pokojowa/sprzączka,
6) intendent,
7) kucharz,
8) pomoc kucharza,
9) konserwator.

§ 16

1. Do zadań Dyrektora należy :

1) kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
2) organizowanie i tworzenie warunków pracy Żłobka w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy, zasad współżycia i koleżeńskiej współpracy,
3) ustalenie regulaminów wewnętrznych oraz zakresów czynności dla personelu,
4) pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
5) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach go dotyczących,
6) kierowanie bieżącymi sprawami Żłobka i wydawanie z tym związanych poleceń
i zarządzeń,
7) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Żłobka,
8) inicjowanie i tworzenie warunków podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Żłobka,
9) wykonywanie wszystkich czynności wynikających z działalności Żłobka jako zakładu użyteczności publicznej,
10) realizacja zadań Gminy Karczmiska w zakresie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

2.  Główny księgowy podlega Dyrektorowi Żłobka oraz odpowiada służbowo przed Dyrektorem za wyniki w powierzonym zakresie działania i wszelkie podjęte decyzje. Do jego zadań należy:

1) zabezpieczenie i gospodarowanie środkami pieniężnymi i materialnymi Żłobka,
2) prowadzenie rachunkowości Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) opracowanie planów, sprawozdań i bilansów finansowych,
4) zabezpieczenie i przechowywanie druków ścisłego zarachowania oraz przechowywanie druków dokumentów finansowo-księgowych Żłobka,
5) obliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracowników,
6) przeprowadzanie inwentaryzacji oraz jej rozliczanie,
7) opracowanie i prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami
osobowymi i rzeczowymi,
8) kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia lub wydania środków pieniężnych i materialnych oraz naliczanie
i egzekwowanie spływu należności z opłat za Żłobek,
9) ewidencja kadry pracowniczej oraz prowadzenie wszelkich spraw osobowych,
10) kontrola i ewidencja badań zdrowotnych pracowników Żłobka,
11) kontrolowanie i wyposażanie pracowników w odzież ochronną,
12) zabezpieczenie dyscypliny pracy, bieżące zapoznanie pracowników
z obowiązującymi przepisami,
13) koordynacja urlopów, zwolnień itp.,
14) prowadzenie i obsługa sekretariatu,
15) dokonywanie zakupów związanych z funkcjonowaniem Żłobka.

        3. Opiekunki i pomoc podlegają Dyrektorowi Żłobka oraz odpowiadają służbowo przed Dyrektorem za wyniki w powierzonym zakresie działania i wszelkie podjęte decyzje. Do zadań opiekunek i pomocy należy w          szczególności:

1) zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach zbliżonych do domowych,
2) zapewnienie dziecku maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie pobytu w placówce,
3) zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych dziecka,
4) reagowanie na każdy płacz i wołanie dziecka, łagodne i wyrozumiałe traktowanie
każdego dziecka,
5) współpraca z rodzicami dziecka w celu wypracowania wspólnej linii opiekuńczo- wychowawczej w oparciu o indywidualne potrzeby oraz możliwości danego dziecka,
6) zapewnienie dziecku wyżywienia zgodnie z normami żywieniowymi oraz ewentualnymi indywidualnymi zaleceniami,
7) wyrabianie u dziecka nawyków prawidłowego i w miarę możliwości dziecka samodzielnego jedzenia,
8) wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, higienicznych
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka,
9) utrwalanie u dziecka nawyków higienicznych (mycie rąk przed posiłkami, po korzystaniu z toalety, trening -nocnikowanie),
10) odpowiednie przygotowywanie dzieci do zabawy, jedzenia, odpoczynku, wychodzenia na świeże powietrze,
11) układanie planów zajęć danej grupie i konsultowanie ich z przełożonym,
12) prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem i obserwacją dziecka oraz pozostałej dokumentacji,
13) podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej oraz przestrzeganie, przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka.

      Dodatkowo pomoc odpowiada za:

1) przestrzeganie w trakcie pracy zasad wynikających z Dobrej praktyki higienicznej obowiązującej w placówce,
2) wydawanie posiłków -śniadanie, II śniadanie, obiad/zupa/, obiad II danie, podwieczorek,
3) dbanie o stan higieniczny naczyń, sprzętów i urządzeń w rozdzielni posiłków
i zmywalni naczyń stołowych.

       4. Pielęgniarka podlega Dyrektorowi Żłobka i odpowiada służbowo przed Dyrektorem za wyniki w powierzonym zakresie działania i wszelkie podjęte decyzje. Do zadań pielęgniarki należy:

 1. odpowiadanie za udzielanie pierwszej pomocy.
 2. udzielanie pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.
 3. odpowiadanie za stan apteczek w placówce.
 4. czuwanie nad stanem sanitarnym placówki.
 5. współdziałanie z dyrekcją, pracownikami, rodzicami w zakresie oświaty zdrowotnej w celach szerzenia profilaktyki.
 6. zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach zbliżonych do domowych.
 7. zapewnienie dziecku maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie pobytu w placówce.
 8. współpraca z rodzicami dziecka w celu wypracowania wspólnej linii opiekuńczo-wychowawczej w oparciu o indywidualne potrzeby oraz możliwości danego dziecka.
 9. prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem i obserwacją dziecka oraz pozostałej dokumentacji,
 10. podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej oraz przestrzeganie, przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka.

        5. Pokojowe/Sprzątaczki podlegają Dyrektorowi Żłobka oraz odpowiadają służbowo przed Dyrektorem za wyniki w powierzonym zakresie działania i wszelkie podjęte decyzje. Do zadań pokojowych należy:

1) prowadzenie właściwej gospodarki powierzonymi środkami oraz materiałami,
2) utrzymanie porządku w budynku i wokół niego (w obrębie należącym do Żłobka),
3) reagowanie na każdy płacz i wołanie dziecka, łagodne i wyrozumiałe traktowanie każdego dziecka,
4) pomoc działowi opiekunom w razie konieczności,
5) wydawanie posiłków-śniadanie, II śniadanie, obiad/zupa/, obiad II danie, podwieczorek;
6) dbanie o stan higieniczny naczyń, sprzętów i urządzeń w rozdzielni posiłków
i zmywalni naczyń stołowych,
7) pranie pościeli dzieci,
8) dbanie o czystość i dezynfekcję nocników,
9) utrzymanie w czystości windy,
10) przegląd i wskazywanie ewentualnych uszkodzeń na terenie Żłobka, zgłaszanie ich Dyrektorowi Żłobka,
11) przestrzeganie w trakcie pracy zasad wynikających z Dobrej praktyki higienicznej obowiązującej w placówce,
12) przestrzeganie higieny i przepisów p/pożarowych i BHP,
13) prowadzenie innych spraw zleconych przez Dyrektora Żłobka.

        6. Kucharz podlega Dyrektorowi Żłobka oraz odpowiada służbowo przed Dyrektorem za wyniki w powierzonym zakresie działania i wszelkie podjęte decyzje. Do zadań kucharza należy :

1) planowanie jadłospisów,
2) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm,
3) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,
4) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi urządzeń gastronomicznych,
5) właściwe porcjowanie posiłków i wydawanie ich wg obowiązujących norm,
6) znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni (zgodnie z Dobrą Praktyką Higieniczną oraz Dobrą Praktyką Produkcyjną),
7) utrzymywanie czystości i porządku w kuchni,
8) prowadzenie właściwej gospodarki powierzonymi środkami oraz materiałami,
9) przegląd i wskazywanie ewentualnych uszkodzeń na terenie Żłobka, zgłaszanie ich Dyrektorowi Żłobka,
10) przestrzeganie w trakcie pracy zasad wynikających z Dobrej praktyki higienicznej obowiązującej w placówce;
11) przestrzeganie higieny i przepisów p/pożarowych i BHP,
12) dbanie o stan higieniczny naczyń, sprzętów i urządzeń w rozdzielni posiłków i zmywalni naczyń stołowych,
13) prowadzenie innych spraw zleconych przez Dyrektora Żłobka.

       7. Intendent podlega Dyrektorowi Żłobka oraz odpowiada służbowo przed Dyrektorem za wyniki w powierzonym zakresie działania i wszelkie podjęte decyzje. Do zadań intendenta należy:

1) prowadzenie magazynu żywnościowego,
2) zaopatrzenie żłobka w żywność,
3) prowadzenie codziennych raportów żywienia, obliczanie kosztów posiłków dla dzieci.
4) prowadzenie właściwej gospodarki powierzonymi środkami oraz materiałami,
5) przegląd i wskazywanie ewentualnych uszkodzeń na terenie Żłobka, zgłaszanie ich
Dyrektorowi Żłobka,
6) przestrzeganie w trakcie pracy zasad wynikających z Dobrej Praktyki Higienicznej
obowiązującej w placówce,
7) przestrzeganie higieny i przepisów p/pożarowych i BHP,
8) prowadzenie innych spraw zleconych przez Dyrektora Żłobka,
9) szczegółowy zakres zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach określają
zakresy czynności opracowane przez Dyrektora Żłobka.

8. Pomoc Kucharza podlega Dyrektorowi Żłobka oraz odpowiada służbowo przed Dyrektorem za wyniki w powierzonym zakresie działania i wszelkie podjęte decyzje. Do zadań pomocy kucharza należy:

 1. przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm pod nadzorem kucharki;
 2. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;
 3. obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi urządzeń gastronomicznych;
 4. właściwe porcjowanie posiłków i wydawanie ich wg obowiązujących norm;
 5. znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni (zgodnie z Dobrą Praktyką Higieniczną oraz Dobrą Praktyką Produkcyjną);
 6. utrzymanie czystości i porządku w kuchni;
 7. prowadzenie właściwej gospodarki powierzonymi środkami oraz materiałami;
 8. przegląd i wskazywanie ewentualnych uszkodzeń na terenie Żłobka, zgłaszanie ich Dyrektorowi Żłobka;
 9. przestrzeganie higieny i przepisów p/pożarowych i BHP;
 10. dbanie o stan higieniczny naczyń, sprzętów i urządzeń w rozdzielni posiłków i zmywalni naczyń stołowych;
 11. prowadzenie innych spraw zleconych przez Dyrektora Żłobka.

 

9. Konserwator podlega Dyrektorowi Żłobka oraz odpowiada służbowo przed Dyrektorem za wyniki w powierzonym zakresie działania i wszelkie podjęte decyzje. Do zadań konserwatora należy:

 1. dokonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętów , zabawek , urządzeń,
 2. dokonywanie drobnych remontów, napraw i malowania sal, pomieszczeń,
 3. zgłaszanie dyrektorowi poważnych usterek,
 4. podejmowanie doraźnych , niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji technicznych,
 5. alarmowanie odpowiednich służb ( pogotowia , policji, straży miejskiej ) oraz dyrektora w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia , życia lub mienia,
 6. zgłaszanie dyrektorowi nieprawidłowości
 7. dbałość o zabezpieczenie placówki w godzinach pracy:
 8. dbałość o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy
 9. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń grzewczych: co.
 10. Kontrola stanu oświetlenia /świetlówki.
 11. Pielęgnacja terenu zielonego: sianie traw, koszenie traw.
 12. Naprawa i malowanie ogrodzenia oraz urządzeń placu zabaw.
 13. Czyszczenie kratek ściekowych i chodników wokół budynku żłobka.
 14. W okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piachem chodników i drogi dojazdowej na terenie przy żłobku.
 15. W okresie jesiennym grabienie liści.
 16. Przygotowanie i wystawienie odpadów komunalnych raz w miesiącu zgodnie
  z harmonogramem.
 17. Napełnianie wg potrzeb solą tabletkową uzdatniacza wody.
 18. Naprawa i konserwacja urządzeń i wyposażenia żłobka nie wymagających     specjalnych   uprawnień.
 19. Wykonywanie drobnych napraw oraz usuwanie awarii – w miarę posiadanych   kwalifikacji  zleconych przez Dyrektora Zespołu.
 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Żłobka

V KONTROLA ZARZĄDCZA

§ 17

Kontrola pracowników Żłobka dokonywana jest pod względem:

1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości,
5) terminowości,
6) skuteczności.

§ 18

Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

§ 19

W Żłobku przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

1) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności,
2) wstępne – obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,
3) bieżące – obejmujące czynności w toku,
4) sprawdzające (następne) – mające miejsce po dokonaniu określonych czynności,
w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanego stanowiska.

§ 20

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 21

Z kontroli sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego.

VI TRYB PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATAWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 22

1. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godz. od 1000 do 1100 we wtorki i czwartki.
2. Skargi i wnioski, które wymagają zbierania dowodów i informacji lub wyjaśnień należy rozpatrzyć i załatwić niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni.
3. Skargi i wnioski wymagające uzgodnień, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego należy rozpatrzyć i załatwić nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty wpływu skargi lub wniosku do Żłobka.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Na terenie żłobka obowiązuje bezwzględny zakaz:

1) palenia tytoniu,
2) spożywania napojów alkoholowych,
3) przebywania osób nieuprawnionych i nietrzeźwych,
4) prowadzenia działalności nie związanej z celem i zadaniami żłobka.

§ 24

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2015 r.