Żłobek w Karczmiskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka w Karczmiskach.

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Treści spod kursora nie spełniają minimalnych wymagań,
 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-10. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Dyka, informatyk@poczta.karczmiska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818287026. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Liczba wejść do budynku – 3 wejścia, kontrole w postaci: domofonu.
 2. Parter, podjazd dla wózków nie jest potrzebny.
 3. Jest w budynku winda osobowa, korytarze wszelkie normy oraz są 2 spoczniki, budynek dwupiętrowy.
 4. Wejście na parter/brak schodów przy dwóch wejściach. Przy trzecim wejściu jest na spocznik na półpiętrze. Winda osobowa w budynku od parteru do II piętra.
 5. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: brak regulacji, jeśli potrzeba, można wejść z psem asystującym.
 7. Informacje o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line: brak możliwości.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.