Statut Żłobka w Karczmiskach

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§ 1. Żłobek w Karczmiskach, zwany dalej Żłobkiem działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm. ),
2) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1547),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.)
4) niniejszego statutu,
5) innych przepisów szczególnych.

§ 2. Siedziba Żłobka mieści się w Karczmiskach Pierwszych przy ulicy Opolskiej nr 18.
§ 3. Obszar działania Żłobka obejmuje Gminę Karczmiska.
§ 4. Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku określonym w ustawie.
§ 5. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Karczmiska.

Rozdział 2

Cele i zadania żłobka
§ 6. Celem działania Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki w warunkach umożliwiających ich rozwój fizyczny i psychiczny właściwy dla ich wieku.
§ 7. 1. Do zadań Żłobka należy:

1) realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej;
2) organizowanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, w tym w szczególności zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci;
3) organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, dostosowanych do wieku dzieci oraz stymulujących ich rozwój;
4) współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dziecka oraz pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka;
5) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci na terenie żłobka;
6) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.

2. Zadania wymienione w ust. 1 Żłobek realizuje poprzez:

1) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku;
2) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) wykonywanie czynności związanych z profilaktyczną opieką pielęgniarską, udzielanie pomocy w nagłym zachorowaniu.

Rozdział 3

Warunki przyjmowania dzieci
§ 8. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Karczmiska.
2. Do Żłobka może być przyjęte dziecko spoza terenu Gminy Karczmiska, jeżeli Żłobek
dysponuje wolnymi miejscami.
3. Przyjmowanie dzieci do Żłobka następuje na podstawie kart zgłoszeń złożonych w Żłobku, w terminie do 31 marca danego roku.
4. W razie wolnych miejsc Żłobek przyjmie dzieci na podstawie kart zgłoszeń, składanych bez zachowania terminu określonego w ust. 1.
5. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do dnia 15 maja każdego następującego po sobie roku.
6. W pierwszej kolejności do Żłobka są przyjmowane dzieci:

1) mające rodzeństwo w Żłobku,
2) z rodzin zastępczych,
3) rodziców ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności,
4) rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym,
5) rodzica samotnie wychowującego dziecko.

7. Przy zgłaszaniu do Żłobka dziecka niepełnosprawnego rodzice powinni dostarczyć:

1) orzeczenie określające poziom rozwoju psychofizycznego dziecka,
2) zaświadczenie lekarza specjalisty określające stan zdrowia dziecka.

8. Przed oddaniem dziecka do Żłobka konieczne jest przedłożenie przez rodziców zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki żłobkowej.

Rozdział 4

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku
§ 9. 1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna, a odpłatność ta obejmuje koszty pobytu i wyżywienia dziecka .
2. Wysokość opłat za pobyt i maksymalną miesięczną wysokość opłaty za wyżywienie dzieci
w Żłobku ustala w drodze uchwały Rada Gminy.
3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka
przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 opłata miesięczna  za wyżywienie są proporcjonalnie pomniejszane w następnym miesiącu, za każdy dzień nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim.

Rozdział 5

Organy Żłobka
§ 10. 1. Żłobkiem zarządza Dyrektor.
2. Do obowiązków dyrektora Żłobka należy:

1) kierowanie działalnością Żłobka i wykonywanie zadań statutowych,
2) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,
3) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Żłobka,
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo- edukacyjnej nad dziećmi,
5) prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem,
6) opracowanie planu finansowego Żłobka.

Rozdział 6

Struktura organizacyjna
§ 11. Dyrektor Żłobka w trybie zarządzenia wprowadza w życie Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy oraz Regulamin wynagradzania pracowników, który przedkłada do zaopiniowania Wójtowi Gminy.

Rozdział 7

Gospodarka finansowa
§ 12. 1. Gospodarka finansowa Żłobka jest prowadzona na zasadach określonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm. ).
2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody.

Rozdział 8

Nadzór i kontrola
§ 13. 1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Wójt Gminy Karczmiska.
2. Wójt Gminy dokonuje kontroli działalności Żłobka na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe
§ 14. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.