Kadra opiekująca się dziećmi w Żłobku posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami z Ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3. Realizując ustawowe funkcje Żłobka:

1. Zapewniamy dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
2. Gwarantujemy dzieciom właściwą opieki pielęgnacyjną oraz edukacyjną poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
3. Prowadząc zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniamy rozwój psychomotoryczny dzieci.

Opiekunki dziecięce oraz pomoc – dbają o zdrowie, wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo dzieci. Czuwają nad pracą dzieci bez przerywania ich zajęcia. Akceptują każdy błąd popełniony przez dzieci. Nie przymuszają dzieci do działania, kiedy one wypoczywają lub obserwują pracę innych. Dostarczają dzieciom wielu szczególnych przeżyć sensorycznych, społecznych, emocjonalnych, twórczych, fizycznych co sprzyja stymulacji ich rozwoju. Opiekunki prowadzą systematycznie ewaluację. Postępy dziecka rozpoznają na podstawie obserwacji, zapisując zmiany w arkuszu obserwacji dziecka.

Pielęgniarka –  jest odpowiedzialna za stan higieniczny, żywienie, pielęgnację dziecka oraz edukacje zdrowotną.Prowadzi badania przesiewowe (pomiary antropometryczne ciężaru ciała, wzrostu, obliczanie centyli, obserwacja postawy ciała, wzroku, słuchu). Nadzoruje stan higieniczny dzieci i pomieszczeń żłobka (kształtowanie nawyków higienicznych, pielęgnacja wrażliwej skóry małego dziecka, przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w pomieszczeniach żłobka, profilaktyka zakażeń wewnątrzzakładowych). Zapewnia bezpieczeństwo dzieciom poprzez dbanie o odpowiedni dobór zabawek ich stan ( zabawki z atestem, nieuszkodzone, sprzęt nieuszkodzony).Prowadzi nadzór nad żywieniem dzieci oraz pracą kuchni poprzez układanie jadłospisu Ważną rolą pielęgniarki jest również edukacja zdrowotna personelu i rodziców, promowanie zdrowia wśród dzieci, udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych a także szkolenia wewnątrzzakładowe personelu.

Pokojowe – pomagają dzieciom w czynnościach dnia codziennego. Sprzątają sale zabaw, sypialnie i inne pomieszczenia żłobka. Dbają
o czystość i higienę naczyń stołowych./ zgodnie z HACCP/

Kucharka– gotuje pyszne i zdrowe posiłki. Zaopatruje Żłobek w świeże warzywa, owoce oraz inne produkty odpowiednie dla dzieci. Posiłki przygotowuje się w oparciu o realizację zasad higieny produkcji żywności i bezpieczeństwa zdrowotnego zawartych w Księdze GHP/GMP
i Systemie HACCP.

Główna księgowa – planuje i skrupulatnie rozlicza wszelkie wydatki.

Dyrektor –  w szczególności kieruje działalnością żłobka i wykonuje zadania  statutowe. Pełni funkcje pracodawcy wobec pracowników żłobka. Zapewnia  bezpieczeństwo i opiekę wychowawczo-edukacyjną dzieci. Prawidłowo gospodaruje mieniem Żłobka.