Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 200 zł za miesiąc. Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w żłobku wynosi do 8 zł/dzień x ilość dni roboczych w miesiącu.

Płatności za pobyt i wyżywienie dziecka należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca / po terminie naliczane będą odsetki za zwłokę/na dane na rachunek bankowy Nr 23 8734 0008 0040 0230 2000 0010 PBS w Opolu Lubelskim Oddział Karczmiska.