Zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 09 kwietnia 2019r. poz. 2270 Uchwałą nr VII/40/2019 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 marca 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku „Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 10%obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów”. /Dz. U. z 2018 r. poz. 1794 – „Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł.”/.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku od 1 maja 2019 r. wynosi 225,00 zł.

Za m-c kwiecień 2019r. tj. od 24.04. 2019r. do 30.04. 2019r.  dodatkowa opłata wyniesie 5,95 zł./ płatne do 04.05.2019r./.

Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w żłobku wynosi do 8 zł/dzień x ilość dni roboczych w miesiącu.

Płatności za pobyt i wyżywienie dziecka należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca / po terminie naliczane będą odsetki za zwłokę/na dane na rachunek bankowy Nr 23 8734 0008 0040 0230 2000 0010 PBS w Opolu Lubelskim Oddział Karczmiska.